#Еслетпе

⚡Ҳүрметли пуқаралар! Жаз айларында күнниң ысып кетиўине байланыслы төмендеги қәўипсизлик қағыйдаларына әмел етиң!

-Көшелерде тез жаныўшы затлар ҳәм шығындыларды өртемең;

-газ баллонлар, тез жаныў қәсийетине ийе лак-бояў ҳәм басқада қурылыс материалларын қуяш нуры астында қалдырмаң;

-автотранспорт қуралларын қуяш нуры астында көп ўакыт қалдырмаң;

-жанар май қуйыў ыдысын ҳәм газ баллонларын газ бенен көп муғдарда толтырмаң;

-имәрат ҳәм турақ жайларда электр ток тармақларын ҳәдден тыс көп күшлениў астында пайдаланбаң;

-балаларды уйде қараўсыз қалдырмаң;

-нефть өнимлери ҳәмде жаныўшы газларды тасыў ҳәм қуйыў жумысларын күннин ыссы ўакытларында әмелге асырмаң.

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы бөлимше баслығы майор

Д.Амангелдиев